Tracks xuan zhou listen or download for free

大吉祥天女咒 download here Listen mp3 here 唐玉旋 — 大吉祥天女咒

唐玉旋 — 大吉祥天女咒


大悲咒 (華語版) download here Listen mp3 here 蕭蔓萱 — 大悲咒 (華語版)

蕭蔓萱 — 大悲咒 (華語版)


大悲咒(台語版) download here Listen mp3 here 蕭蔓萱 — 大悲咒(台語版)

蕭蔓萱 — 大悲咒(台語版)


寒山鐘聲 download here Listen mp3 here 羅添洲  蕭蔓萱 — 寒山鐘聲

羅添洲 蕭蔓萱 — 寒山鐘聲


金岡薩埵百字明咒(梵唱版) download here Listen mp3 here 蕭蔓萱 謝文德 — 金岡薩埵百字明咒(梵唱版)

蕭蔓萱 謝文德 — 金岡薩埵百字明咒(梵唱版)


法華偈 download here Listen mp3 here 蕭蔓萱 羅添洲 — 法華偈

蕭蔓萱 羅添洲 — 法華偈


吉祥偈 download here Listen mp3 here 蕭蔓萱 羅添洲 — 吉祥偈

蕭蔓萱 羅添洲 — 吉祥偈


大勢至菩薩心咒 download here Listen mp3 here 蕭蔓萱 羅添洲 — 大勢至菩薩心咒

蕭蔓萱 羅添洲 — 大勢至菩薩心咒


南無地藏王菩薩聖號(華語版) download here Listen mp3 here 蕭蔓萱 羅添洲 — 南無地藏王菩薩聖號(華語版)

蕭蔓萱 羅添洲 — 南無地藏王菩薩聖號(華語版)


三寶歌 download here Listen mp3 here 蕭蔓萱 羅添洲 — 三寶歌

蕭蔓萱 羅添洲 — 三寶歌


觀音菩薩讚(華語版) download here Listen mp3 here 蕭蔓萱 羅添洲 — 觀音菩薩讚(華語版)

蕭蔓萱 羅添洲 — 觀音菩薩讚(華語版)


千禧大悲咒 download here Listen mp3 here 蕭蔓萱 羅添洲 — 千禧大悲咒

蕭蔓萱 羅添洲 — 千禧大悲咒


地藏王菩薩超度欣咒(梵唱坂) download here Listen mp3 here 蕭蔓萱 羅添洲 — 地藏王菩薩超度欣咒(梵唱坂)

蕭蔓萱 羅添洲 — 地藏王菩薩超度欣咒(梵唱坂)


六字大明咒/南無觀世音菩薩聖號(華語版) download here Listen mp3 here 蕭蔓萱 羅添洲 — 六字大明咒/南無觀世音菩薩聖號(華語版)

蕭蔓萱 羅添洲 — 六字大明咒/南無觀世音菩薩聖號(華語版)


法華偈(台語版) download here Listen mp3 here 蕭蔓萱  & 羅添洲 — 法華偈(台語版)

蕭蔓萱 & 羅添洲 — 法華偈(台語版)


清淨法身佛(台語版) download here Listen mp3 here 蕭蔓萱  & 羅添洲 — 清淨法身佛(台語版)

蕭蔓萱 & 羅添洲 — 清淨法身佛(台語版)


Popular Chinese Hits of the 1980’s: Vol. 8 (Ba Shi Nian Dai Liu Xing Jing Xuan Ba) download here Listen mp3 here Fan Linlin; Hu Xiaoqing; Li Yong; Liu Huan; Xu Peidong — Through Storms Together: The Sun Knows (Feng Yu Tong Zhou: Tai Yang Ta Zhi Dao)

Fan Linlin; Hu Xiaoqing; Li Yong; Liu Huan; Xu Peidong — Through Storms Together: The Sun Knows (Feng Yu Tong Zhou: Tai Yang Ta Zhi Dao)


Collection of Children’s Stories (Gu Shi Da Wang Jing Xuan) download here Listen mp3 here Fang Zhou — Cannon and Cowhide (Da Pao He Niu Pi)

Fang Zhou — Cannon and Cowhide (Da Pao He Niu Pi)


Collection of Children’s Stories (Gu Shi Da Wang Jing Xuan) download here Listen mp3 here Fang Zhou — Cricket Bodyguard (Xi Shuai Da Bao Biao)

Fang Zhou — Cricket Bodyguard (Xi Shuai Da Bao Biao)


Collection of Children’s Stories (Gu Shi Da Wang Jing Xuan) download here Listen mp3 here Fang Zhou — Learning to Write On Sand (Yue Fei Sha Pan Xue Xie Zi)

Fang Zhou — Learning to Write On Sand (Yue Fei Sha Pan Xue Xie Zi)


Collection of Children’s Stories (Gu Shi Da Wang Jing Xuan) download here Listen mp3 here Fang Zhou — Fox and a Wise Man (Hu Li He Zhi Hui Lao Ren)

Fang Zhou — Fox and a Wise Man (Hu Li He Zhi Hui Lao Ren)


Collection of Children’s Stories (Gu Shi Da Wang Jing Xuan) download here Listen mp3 here Fang Zhou — The Thief (Yang Guang Da Dao)

Fang Zhou — The Thief (Yang Guang Da Dao)


Collection of Children’s Stories (Gu Shi Da Wang Jing Xuan) download here Listen mp3 here Fang Zhou — Borrowing Light (Kuang Heng Qiao Jie Guang)

Fang Zhou — Borrowing Light (Kuang Heng Qiao Jie Guang)


Collection of Children’s Stories (Gu Shi Da Wang Jing Xuan) download here Listen mp3 here Fang Zhou — Vampire Tree (Xi Xie Shu)

Fang Zhou — Vampire Tree (Xi Xie Shu)


Collection of Children’s Stories (Gu Shi Da Wang Jing Xuan) download here Listen mp3 here Fang Zhou — Thief-Catching Lock (Zhua Zei Suo)

Fang Zhou — Thief-Catching Lock (Zhua Zei Suo)


Collection of Children’s Stories (Gu Shi Da Wang Jing Xuan) download here Listen mp3 here Fang Zhou — Left Tumor and Right Tumor (Zuo Bian Liu He You Bian Liu)

Fang Zhou — Left Tumor and Right Tumor (Zuo Bian Liu He You Bian Liu)


Collection of Children’s Stories (Gu Shi Da Wang Jing Xuan) download here Listen mp3 here Fang Zhou — Island of Tears (Ku Dao)

Fang Zhou — Island of Tears (Ku Dao)


Collection of Children’s Stories (Gu Shi Da Wang Jing Xuan) download here Listen mp3 here Fang Zhou — Punishing a Young Ruffian (Hai Rui Qiao Cheng E Gong Zi)

Fang Zhou — Punishing a Young Ruffian (Hai Rui Qiao Cheng E Gong Zi)


Centennial Classics - Peking Opera: Vol. 1 (Bai Nian Chang Pian Jing Ju Ming Jia Ming Duan Jing Dian Yi) download here Listen mp3 here Zhou Xinfang — Four Examinees Successful In the Imperial Examination: Aria A (Si Jin Shi: Xuan Duan Yi)

Zhou Xinfang — Four Examinees Successful In the Imperial Examination: Aria A (Si Jin Shi: Xuan Duan Yi)


Classic Peking Opera Vol. 1: Laosheng (Ju Tan Jing Dian Yi: Lao Sheng Pian) download here Listen mp3 here Zhou Xinfang — Zhanjing Temple: Aria A (Zhan Jing Tang: Xuan Duan Yi)

Zhou Xinfang — Zhanjing Temple: Aria A (Zhan Jing Tang: Xuan Duan Yi)


Users also searched for: